COVID-19

KORONAVIRUS TIEDOTE TILITOIMISTOLTASI

Arvoisa asiakkaamme,

COVID-19 koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi olemme siirtyneet seuraavaan toimintamalliin:

 • Toimimme etätyössä kotoa käsin niin kauan kuin tilanne on aktiivinen
 • Käymme tyhjentämässä postilaatikon 2 kertaa viikossa toimistollamme
 • Toivomme kaiken materiaalin PDF tiedostoina sähköpostiimme tilitoimisto@lieppinen.fi
 • Vältämme fyysisiä palavereja, jos haluat palaverin, toteutamme sen etäpalaveilla Google Hangouts Meet – pavelua käyttäen.
 • Henkilöstöä on ohjeistettu hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Henkilöstölle on annettu toimintaohjeet tilanteessa, jos on syytä epäillä tartuntaa.

Jos kuitenkin pidätte välttämättöminä fyysiset tilinpäätöspalaverit, niin sovimme niistä aina tapauskohtaisesti.

Miten Koronavirus muokkaa yritysmaailmaamme:
Koronaviruksen keston ennusteista on erilaisia näkemyksiä, mutta monet arvaukset ovat sen suuntaisia, että epidemian piikki on kesä-heinäkuun aikoihin. Pitää siis varautua siihen, että talous alkaa elpyä syksystä lähtien.

 1. Palvelualan yritykset kuten ravintolat ja matkailusta elävät yritykset tulevat kärsimään ensimmäisenä, perässä tulevat muut, kun kulutus laskee ja heijastusvaikutukset alkavat.
  • 1.1. Ottakaa yhteys vuokranantajaanne ja keskustelkaa vuokran suuruudesta esimerkiksi väliaikaisen vuokran alennuksen perusteella. Perusteluina voi käyttää alentunutta asiakasvirtaa ja sitä kautta myynnin oleellinen lasku.
  • 1.2. Miettikää henkilökunnan sopeuttamista, lomauttamalla tai irtisanomalla. Lomautus on perustellumpi, sillä on myös koronan jälkeistä elämää.
  • 1.3. Karsikaa kaikki sellaiset kulut, jotka eivät ole välttämättömiä ja vaikuta jokapäiväiseen elämään NYT. Yrittäjäeläke vakuutus pienemmäksi tilapäisesti, Ennakkoveroa kannattaa pienentää pienenneen tulonodotusten mukaisesti. Karsikaa myös henkilökohtaiset kulut minimiin NYT, vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.
  • 1.4. Lainojen osalta ottakaa yhteys pankkiinne lyhennysvapaiden hakemiseksi. Kannattaa hakea ainakin 6 kk lyhennysvapaata perusteluna koronaviruksen aiheuttama tulon alentuminen. Hae lyhennysvapaata myös henkilökohtaisiin lainoihisi.
  • 1.5. Käyttöpääoman varmistamiseksi ota yhteys pankkiisi ja ehdota Finnveran takuuta käyttöpääoman rahoittamiseksi. Tällä pystyt maksamaan sellaiset juoksevat kulut, joita ei pysty sopeuttamaan 6 kk aikana. Esimerkiksi vuokrat, palkat, leasing sopimukset ym.
  • 1.6. Sopimusten täyttäminen voi olla vaikeaa tällaisessa tilanteessa. Ensisijaisesti kannattaa neuvotella sopimusosapuolten välillä ja pyrkiä uuteen sopimukseen tai muuttaa sopimusta väliaikaisesti. Viimeisenä vaihtoehtona voi vedota ylivoimaiseen esteeseen (force majeure), mutta sillin näyttövelvollisuus on vetoajalla, eikä korona virus automaattisesti ole tällainen tilanne, vaikka se voi hyvinkin täyttää kaikki kriteerit ja osoittautua lopulta ylivoimaiseksi esteeksi. Kuluttaja sopimuksissa pitää nojautua kuluttajansuojalakiin, joka takaa kuluttajalle laajat oikeudet, mutta myös velvollisuuksia.

Kaikissa näissä asioissa palvelemme myös koronaviruksen aikana. Ota reilusti yhteys sähköpostilla tilitoimisto@lieppinen.fi tai puhelimella 050-5022100

Pekka Lieppinen
KTK, Yritysneuvoja
Itälahdenkatu 20A
00210 Helsinki

www.lieppinen.fi

CORONA VIRUS NOTICE FROM YOUR ACCOUNTING OFFICE

Dear Customer,

In order to prevent the spread of COVID-19 coronavirus infections, we have adopted the following approach:

 • We work from home as long as the situation is active
 • We go to the office to empty the mailbox twice a week
 • We welcome all material as PDF files to our email address tilitoimisto@lieppinen.fi
 • We avoid physical meetings, if you want to have a meeting, we do it remotely using Google Hangouts Meet.
 • Personnel are instructed on good hand and cough hygiene.
 • Personnel are advised in case of suspected infection.

However, if you consider it necessary to have physical meetings, we always agree on a case-by-case basis.

How Coronavirus Shapes Our Business:
There are different views on the duration of the coronavirus epidemic, but many speculate that the epidemic will peak around June-July. We can be prepared for the economy to start recovering from early autumn.

 1. 1. Service companies such as restaurants and tourism businesses will be the first to suffer, followed by others as consumption drops and the spillover effects begin.
  • 1.1.Contact your landlord and discuss the amount of rent, for example, based on a temporary rent reduction. The justification can be the reduced customer flow and thereby a significant drop in sales.
  • 1.2. Consider employee firing or layoffs. Layoffs are more justified because there will be life after the corona.
  • 1.3. Eliminate any expenses that are not necessary and affect your daily life NOW. Lower Self-employed pension insurance temporarily, it is also worth reducing the advance tax due reduced income expectations. Also, keep your personal expenses to a minimum NOW, the effects will only be delayed.
  • 1.4. For loans, contact your bank to apply for repayment exemption. It is a good idea to apply for a minimum of 6 months' free period as a justification for coronavirus lower earnings. Apply for repayment exemption also for your personal loans.
  • 1.5. To secure working capital, contact your bank and offer a Finnvera guarantee to finance working capital. This will allow you to pay for ongoing expenses that cannot be adjusted within 6 months. For example, rents, salaries, leasing contracts, etc.
  • 1.6. In such a situation, it may be difficult to perform contracts. Priority should be given to negotiating between the parties and seeking a new agreement or a temporary amendment to the agreement. As a last resort, force majeure may be invoked, but the burden of proof is on you, and the Korona virus is not automatically such a situation, although it may well fulfill all the criteria and eventually prove to be a force majeure. Consumer contracts must be based on the Consumer Protection Act, which guarantees the consumer extensive rights but also obligations.

In all these matters, we also serve during the coronavirus. Feel free to contact tilitoimisto@lieppinen.fi or call 050-5022100

Pekka Lieppinen
KTK, Yritysneuvoja
Itälahdenkatu 20A
00210 Helsinki

www.lieppinen.fi

Yhteystiedot

Pekka Lieppinen

Pekka Lieppinen

+358 5050 22100
pekka@lieppinen.fi

Toimisto

09-8523800
toimisto@lieppinen.fi
Regus Business Center, Iso-Omena,
Puolikkotie 8, 02230 Espoo